Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

Hrajte s námi! Avengers

Hrajte s námi! Avengers

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

Soutěž „Hrajte s námi“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Hrajte s námi“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.

1.    ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE

1.1.   Organizátorem soutěže je SUN CE TRADING PRAGUE s.r.o., U Plynárny 366/93, 101 00 Praha 10, IČO: 62917358 (dále jen „organizátor“).

1.2.    Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007 (dále jen „provozovatel SMS služby“).

2.    DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1.   Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky v provozovnách typu Hypermarket a Obchodní dům společnosti TESCO STORES ČR a.s. na území České republiky a typu Hypermarket a Obchodný dom společnosti TESCO STORES SR a.s. na území Slovenské republiky v době od 29. 7. 2015 do 15. 9. 2015 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2.2.    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, nebo soutěž zrušit.

3.    VÝHRY V SOUTĚŽI

3.1.    Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené tímto dokumentem pro získání stanovených výher.

3.2.    Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

a)     10 ks stavebnice Lego Avengers 76032 Quinjet City Chase (dále jen „1. cena“);

b)     20 ks figurka Hasbro Titan Avengers 30cm (dále jen „2. cena“);

c)     100 ks DVD Avengers (dále jen „3. cena“).

4.    ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1.    Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která odešle SMS ve formátu AVGmezeraODPOVĚĎ na telefonní číslo 9001103 v České republice nebo 6662 ve Slovenské republice, kde ODPOVĚĎ označuje odpověď na soutěžní otázku „Jak se jmenuje robot, který porazil Ultrona ve filmu Avengers Age of Ultron?“. (Příklad soutěžní SMS: AVG ROBOT)

4.2.    Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH v ČR a 0,10 euro včetně DPH v SR.

4.3.    Soutěžní SMS může soutěžící odesílat pouze z mobilních telefonů prostřednictvím mobilních operátorů registrovaných pro území ČR nebo SR. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny SMS zprávy odeslané v jiném než předepsaném tvaru, SMS zprávy odeslané jinak než z mobilního telefonu (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslané nikoli prostřednictvím mobilního operátora registrovaného pro území ČR nebo SR a SMS zprávy doručené organizátorovi mimo dobu trvání soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení SMS zpráv. Ze soutěže jsou dále vyloučeny všechny SMS zprávy, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

4.4.    Soutěžícímu bude účast v soutěži potvrzena zasláním zpětné SMS. V případě že mu nebude zpětná SMS doručena, nebyla jeho soutěžní SMS zařazena do soutěže pravděpodobně z důvodu chybného tvaru soutěžní SMS.

4.5.    Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k technickému správci či organizátorovi a osoby jim blízké.

4.6.    Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně mobilních operátorů.

4.7.    Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, ze kterého byly odeslány soutěžní SMS zprávy.

4.8.    Účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, ze kterého byla odeslána odpověď na soutěžní otázku.

5.    ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

5.1      Všechny doručené SMS, které splnily podmínky stanovené tímto dokumentem a které obsahují správnou odpověď, budou seřazeny vzestupně podle času doručení. Celkový počet těchto SMS bude dělen číslem 131 a zaokrouhlen na celé číslo nahoru; výsledkem bude základ. Základ bude násoben přirozenými čísly v rozmezí od 1 do 130 (dále jen „koeficient“); výsledkem bude pořadí v seznamu SMS uvedeném v první větě tohoto odstavce.

5.2      Výhercem jednotlivé výhry se stane soutěžící, jehož SMS se umístila v pořadí, které je výsledkem součinu základu a koeficientu přiděleného této výhře. 1. ceně jsou přiděleny koeficienty 21 až 30; 2. ceně jsou přiděleny koeficienty 1 až 20; 3. ceně jsou přiděleny koeficienty 31 až 130.

5.3      Čas doručení soutěžní SMS zprávy bude stanoven technickým systémem provozovatele SMS služby.

5.4      O své výhře bude soutěžící vyrozuměn pomocí SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva, a to do dvou dní od skončení soutěže.

5.5      Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje a to způsobem popsaným v oznámení o výhře do 48 hodin od data jejího přijetí.

5.6      Soutěžící, který nesplní podmínky stanovené tímto statutem, bude ze soutěže vyloučen a jeho případný nárok na výhru zaniká.

5.7      V případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, jeho výhra propadá organizátorovi.

5.8      Výhry budou doručovány výhercům prostřednictvím doporučené zásilky na adresu, kterou výherce uvede v rámci komunikace při oznámení o výhře, a to do 30.9.2015.

6.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1      Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

6.2      Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu.

6.3      Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.

6.4      Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

6.5      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem.

7.    SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1      Soutěžící uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry a řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je organizátor, který pověřuje provozovatele SMS služby jejich zpracováním a zaujímá tak statut zpracovatele databáze.

7.2      Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla provozovatele SMS služby. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi nebo provozovateli SMS služby. Odvolání souhlasu během trvání soutěže, příp. do okamžiku dokončení distribuce výher, povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

7.3      Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi a provozovateli SMS služby souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své odpovědi - na webových stránkách organizátora či provozovatele SMS služby, kterých se soutěž dotýká, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům. Do přehledu výherců je možné nahlédnout i na vyžádání v sídle provozovatele SMS.

 

V Praze dne 7. 7. 2015